RODO

Klauzula obowiązku informacyjnego dla osoby kontaktującej się z OnkoTeam

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

na podstawie art. 13 ust. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ONKO-Team Diagnostyka Gabinety Lekarskie z siedzibą w Poznaniu (61-104), Chwaliszewo 72A/5.
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną Pani/Pana danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem daneosobowe@onkoteam.pl
 3. Przetwarzamy Pani/Pana dane zwykłe w zakresie takich danych jak:
  a) imię i nazwisko,
  b) temat,
  c) adres poczty elektronicznej,
  d) treść wiadomości.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu kontaktu Pani/Pana z Administratorem i udzieleniem przez Administratora informacji na temat sprawy określonej w formularzu kontaktowym dostępnym na stronie WWW Administratora. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne Konsekwencją niepodania danych jest odstąpienie od udzielenia informacji.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo wniesienia sprzeciwu, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora, lub jeżeli przetwarzanie odbywa się na postawie zgody prawo do jej cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 6. Z uwagi na konieczność wypełnienia celu przetwarzania, Pani/Pana danych może udostępniać dane następującym odbiorcom danych:
  – Podmiotom w zakresie obsługi księgowej,
  – Podmiotom w zakresie obsługi prawnej,
  – Podmiotom w zakresie obsługi informatycznej,
  – Podmiotom kontrolującym,
  – Podmiotom świadczącym usługi w zakresie ochrony danych osobowych,
  – lub innym podmiotom upoważnionym na postawie przepisów prawa.
 7. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres 3 miesięcy od przesłania zapytania formularzem kontaktowym.

Jednocześnie jest Pani/Pan zobowiązany do niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach swoich danych osobowych, określonych w formularzu kontaktowym dostępnym na stronie WWW.

Monitoring wizyjny
 
Szanowna Pani / Szanowny Panie,
Na terenie Onko-Team stosowany jest MONITORING WIZYJNY.   O stosowaniu monitoringu wizyjnego informują widoczne tabliczki umieszczone bezpośrednio w miejscu zbierania danych (tabliczki na drzwiach, w pomieszczeniach, w których znajdują się kamery, informacje wywieszone w Rejestracji). Pani/Pana dane osobowe w zakresie wizerunku, przetwarzane są na podstawie art.6 ust.1f (prawnie uzasadniony interes Administratora), którym jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie siedziby Administratora, w tym zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom i osobom towarzyszącym, pracownikom, oraz gościom.  Z pełnym obowiązkiem informacyjnym może Pani / Pan zapoznać się poprzez przeczytanie informacji umieszczonych poniżej (Obowiązek informacyjny – monitoring).
 

W myśl art. 15 – art. 22 RODO osobie, której dane dotyczą przysługują określone prawa, w szczególności prawo do:

a) uzyskania potwierdzenia od Administratora, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do danych oraz informacji o procesie przetwarzania danych,
b) żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe,
c) usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
d) ograniczenia przetwarzania,
e) prawo do powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania,
f) prawo do przenoszenia danych,
g) sprzeciwu,
h) sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw proszę wypełnić wniosek i złożyć go lub przesłać do siedziby Administratora Danych

Realizacja praw osób, których dane osobowe dotyczą
W myśl art. 15 – art. 22 RODO osobie, której dane dotyczą przysługują określone prawa, w szczególności prawo do:a) uzyskania potwierdzenia od Administratora, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do danych oraz informacji o procesie przetwarzania danych,
b) żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe,
c) usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
d) ograniczenia przetwarzania,
e) prawo do powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania,
f) prawo do przenoszenia danych,
g) sprzeciwu,
h) sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw proszę wypełnić wniosek i złożyć go lub przesłać do siedziby Administratora Danych

 

Załączniki:

 1. Obowiazek informacyjny-pacjent
 2. Wniosek żądań osoby, której dane dotyczą (PDF) Wniosek żądań osoby, której dane dotyczą (DOCX)
 3. Obowiazek informacyjny-monitoring
 4. Obowiazek informacyjny-kontrahent