RODO

Administrator Danych Osobowych

Deklaracja wsparcia dla prowadzonej polityki ochrony danych osobowych

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szpakowska Małgorzata i Stachura Ewa – wspólnicy prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą „ONKO-Team Diagnostyka Szpakowska Stachura”, z siedzibą w Poznaniu (61-104), Chwaliszewo 72A/5, zwani dalej Administratorem.

Administrator specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu operacyjnym chorób onkologicznych. W pracy kładzie nacisk na szybką, przemyślaną diagnostykę w kierunku potwierdzenia lub wykluczenia choroby nowotworowej. Realizacja powyższego wymaga zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora.

Mając świadomość znaczenia przetwarzanych danych oraz właściwego ich zabezpieczenia przed istniejącymi zagrożeniami, Administrator ustanawia Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych zapewniającą poufność, dostępność i integralność informacji.

Administrator realizując Politykę deklaruje, iż dołoży szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celu, w jakim są przetwarzane,
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Ponadto Administrator deklaruje zapewnienie optymalnych warunków i niezbędnych środków finansowych dla realizacji celów zawartych w PBDO oraz stałą współpracę z Inspektorem Ochrony Danych celem w szczególności zredukowania możliwości wystąpienia negatywnych konsekwencji naruszeń w tym zakresie, tj.:

 • naruszeń danych osobowych, w szczególności pacjentów czy pracowników,
 • naruszeń przepisów prawa,
 • utraty lub obniżenia reputacji działań Administratora,
 • strat finansowych ponoszonych w wyniku nałożonych kar,
 • zakłóceń organizacji pracy spowodowanych nieprawidłowym działaniem systemów.

Realizacja praw osób, których dane osobowe dotyczą

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

w myśl art. 15 – art. 22 RODO osobie, której dane dotyczą przysługują określone prawa, w szczególności prawo do:

 1. a) uzyskania potwierdzenia od Administratora, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do danych oraz informacji o procesie przetwarzania danych,
  b) żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe,
  c) usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
  d) ograniczenia przetwarzania,
  e) prawo do powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania,
  f) prawo do przenoszenia danych,
  g) sprzeciwu,
  h) sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw proszę wypełnić wniosek i złożyć go lub przesłać do siedziby Administratora Danych

Monitoring wizyjny

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

na terenie Onko-Team stosowany jest MONITORING WIZYJNY.   O stosowaniu monitoringu wizyjnego informują widoczne tabliczki umieszczone bezpośrednio w miejscu zbierania danych (tabliczki na drzwiach, w pomieszczeniach, w których znajdują się kamery, informacje wywieszone w Rejestracji). Pani/Pana dane osobowe w zakresie wizerunku, przetwarzane są na podstawie art.6 ust.1f (prawnie uzasadniony interes Administratora), którym jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie siedziby Administratora, w tym zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom i osobom towarzyszącym, pracownikom, oraz gościom.  Z pełnym obowiązkiem informacyjnym może Pani / Pan zapoznać się poprzez przeczytanie informacji umieszczonych poniżej (Obowiązek informacyjny – monitoring).

W myśl art. 15 – art. 22 RODO osobie, której dane dotyczą przysługują określone prawa, w szczególności prawo do:

 1. a) uzyskania potwierdzenia od Administratora, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do danych oraz informacji o procesie przetwarzania danych,
  b) żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe,
  c) usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
  d) ograniczenia przetwarzania,
  e) prawo do powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania,
  f) prawo do przenoszenia danych,
  g) sprzeciwu,
  h) sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw proszę wypełnić wniosek i złożyć go lub przesłać do siedziby Administratora Danych

Informacja o kontakcie do Inspektora Ochrony Danych i zgłoszeniu naruszenia ochrony danych osobowych

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

w sprawach dotyczących zapewnienia ochrony, naruszenia lub podejrzenia naruszenia ochrony Pani/Pana danych osobowych proszę o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Mirosławą Mocydlarz-Adamcewicz, e-mail: daneosobowea(at)onkoteam.pl lub w siedzibie Administratora

 

Załączniki:

 1. Obowiazek informacyjny-pacjent
 2. Obowiązek informacyjny dla osób kontaktujących się poprzez formularz kontaktowy na stronie WWW, e-mail
 3. Obowiazek informacyjny-monitoring
 4. Obowiazek informacyjny-kontrahent
 5. Wniosek żądań osoby, której dane dotyczą (PDF) Wniosek żądań osoby, której dane dotyczą (DOCX)
 6. Obowiązek informacyjny – COVID-19
 7. Obowiązek informacyjny – FanPage Facebook